Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 09

Trong năm 2007 TC đã đưa xuống đảo Hải Nam chiếc tiềm thủy đỉnh SSBN loại 094 thế hệ hai (second-generation nuclear ballistic missile submarine) vì loại nầy chỉ có thể hoạt động hửu hiệu khi được ra khơi Thái Bình Dương chứ hoạt động trong Hoàng Hải hay Bắc Hải chỉ là nội hải của TC sẽ không đạt được ý đồ của TC. Vã lại trong nội hải loại nầy rất dễ bị Nhật hay Nam Hàn khám phá ra và khoá chặt.
http://www.janes.com/news/security/jir/jir080421_1_n.shtml


No comments:

Post a Comment