Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 180609

Đường đi của bảo 180609
170609 BVN
180609 Linfa

Ngày xưa có chuyện “phong thần”.
Hô phong, hoán vũ cầu thần làm mưa.
Ngày nay củng chuyện phong thần,
Hô phong hoán vũ thay thần làm mưa.
186 Linfa 1200 Z 17°30'0.00"N 116°24'0.00"E
186 Linfa 1800 Z 17°23'60.00"N 116°42'0.00"E
02


No comments:

Post a Comment