Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 12 dầu khí 8

Đường đi của bảo 12 dầu khí 8
170609 BVN

Các khu vực khai thác dầu chính của TC.


No comments:

Post a Comment