Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 05 210609 1

Đường đi của bảo 05 210609 1
170609 BVN
210609 LinfaTọa độ những đường đi chính
216 Linfa 0000 Z 23°11'60.00"N 118°30'0.00"E
216 Linfa 2200 Z 27°11'60.00"N 112° 0'0.00"E
216 Linfa 2212 Z 29°11'60.00"N 125°12'0.00"E
216 Linfa 2300 Z 30°24'0.00"N 129°54'0.00"E
216 Linfa 2400 Z 33°12'0.00"N 140°18'0.00"E

No comments:

Post a Comment