Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 12 dầu khí 6

Đường đi của bảo 12 dầu khí 6
170609 BVN

Để cho rõ hơn dưới đây là ảnh của những khu vực khai thác dầu ngoài khơi của TC trong vịnh Bắc Bộ-Beibu gulf.


No comments:

Post a Comment