Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 06 220609 2

Đường đi của bảo 06 220609 2
170609 BVN

220609 Linfa

Dưới đây là những khu vực bảo đi qua: phi đ ạn Long Sơn và dàn radar có thể là loại sea base


No comments:

Post a Comment