Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 06 220609 4

Đường đi của bảo 06 220609 4
170609 BVN

220609 Linfa
Phi đạn DongFeng 31 AHQ-2 DF31 A 25°34'34.26"N 119°27'15.58"E

No comments:

Post a Comment