Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 04 200609 1

Đường đi của bảo 04 200609 1
170609 BVN

200609 Linfa


Năm tọa độ chính
206 Linfa 0000 Z 20°11'60.00"N 117°11'60.00"E
206 Linfa 0600 Z 20°23'60.00"N 117°24'0.00"E
206 Linfa 1200 Z 21°11'60.00"N 117°41'60.00"E
206 Linfa 2018 Z 21°41'60.00"N 118° 5'60.00"E
206 Linfa 2106 Z 23°24'0.00"N 118°35'60.00"E

No comments:

Post a Comment