Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 09 240609

Đường đi của bảo 09 240609
170609 BVN

240609 Nangka


246 Nangka 0000 Z 12°35'60.00"N 122°12'0.00"E
246 Nangka 0600 Z 12°59'60.00"N 121°30'0.00"E
246 Nangka 1200 Z 13°35'60.00"N 120°17'60.00"E
246 Nangka 1800Z 14°24'0.00"N 119°17'60.00"E
246 NANGKA 2506 Z 16°11'60.00"N 118°30'0.00"E
246 NANGKA 2518 Z 18°11'60.00"N 118° 0'0.00"E
246 NANGKA 2606 Z 20°11'60.00"N 117°41'60.00"E
246 NANGKA 2618 Z 22°11'60.00"N 118°12'0.00"E
246 NANGKA 2718 Z 26°11'60.00"N 121°54'0.00"E
246 NANGKA 2818 Z 31°29'60.00"N 126°35'60.00"E
246 NANGKA 2918 Z 37°42'0.00"N 132°24'0.00"E
09

No comments:

Post a Comment