Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 06 220609 5

Đường đi của bảo 06 220609 5
170609 BVN

220609 Linfa
Radar loại sea base thu gầnRadar có thể là loại Sea Base
25°35'15.17"N 119°27'26.61"E
25°35'11.73"N 119°27'28.71"E
25°35'14.28"N 119°27'28.18"E

No comments:

Post a Comment