Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 03 190609_02

Đường đi của bảo 03 190609_02
170609 BVN
190609 Linfa
Riêng ba tọa độ dưới đây chỉ là dự tính “hỏa mù”
196 Linfa 2200 Z 25°18'0.00"N 123°11'60.00"E
196 Linfa 2300 Z 29°17'60.00"N 129° 5'60.00"E
196 Linfa 2400 Z 31°48'0.00"N 139°54'0.00"E
03

No comments:

Post a Comment