Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 12 dầu khí 1

Đường đi của bảo 12 dầu khí 1
170609 BVN

Qúy độc giả đã xem những không ảnh về hai cơn bảo Linfa và Nangka và cả nhửng đường đi nhưng có thật sự hiểu những gì bên dưới, trên đường hai cơn bảo đã đi qua?
Dưới đây là một ít sưu tầm về các vùng khai thác dầu hỏa của TC ngoài khơi sẽ cho chúng ta thấy rõ ràng hơn những viễn tượng trên biển Đông để có thể có một sách lược hành động phối hợp toàn hảo bảo vệ biển Đông cùng lãnh thổ Việt-Nam trước nạn Hán hóa do TC tiến hành và thái thú Hà-Nội dẩn đường bán đứng quê hương.
Trong vùng vịnh Bắc bộ Việt-Nam có bốn khu vực mà côngty dầu CNOOC của TC và những công ty khác đang tiến hành khai thác dầu từ năm 2008, đó là những khu có giếng dầu: 23/19, 26/17, 39/27 và 63/17.
Khu 23/19 nằm trong khu vực phía Đông Haitoubei Sag, phía Tây Maichen Sag của vùng vịnh Bắc bộ quan, ở độ sâu 18m-40m, có diện tích là 2171.2 km2 và 8 giếng dầu đã được khoang.
Khu 26/17 nằm trong lãnh vực Yangjiang A Sag và Yangjiang B Sag thuộc phiá Tây Nam của cửa Sông Pearl, ở độ sâu 70m-100m, có diện tích 2842 km2, 4 giếng đã được khoang.
Khu 39/27 nằm trong khu vực Wenchang B Sag phiá Tây Nam cửa Sông Pearl và phía Bắc của khu vực Quảng Đông Nam (Qiongdongnan Basin) thềm lục địa, ở độ sâu 90m-240m, có diện tích là 3379,8 km2, một giếng dầu đã được khoang.
Khu 63/17 nằm trong khu Ledong Sag, phiá Đông Yanan Sag, phiá Tây của Lingshui Sag vùng Quảng Đông Nam thềm lục địa (Qiongdongnan Basin) có diện tích là 6632 km ở độ sâu 90m-165m và 2 giếng dầu đã được khoang। Khu vực nầy nằm trong phần lãnh hải của quần đảo Hoàng Sa.


No comments:

Post a Comment