Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 06 220609 3

Đường đi của bảo 06 220609 3
170609 BVN

220609 Linfa
Phi đạn Long Sơn thu gần


HQ-2 Longtian 25°35'33.94"N 119°26'57.85"E

No comments:

Post a Comment