Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 12 dầu khí 2

Đường đi của bảo 12 dầu khí 2
170609 BVN

Từ lâu TC đã phân lô tại các giếng dầu trong vịnh Bắc Bộ Việt-Nam nơi mà thái thú Hà-Nội đã dâng cho TC qua hiệp ước đánh cá năm 2000 và cho đến năm 2006 TC đã cho các công ty nội cũng như ngoại đã và đang khai thác dầu tại ba khu vực 22/27, 35/18, 50/14 trong vịnh Bắc Bộ।


No comments:

Post a Comment