Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 10 250609

Đường đi của bảo 10 250609
170609 BVN

250609 Nangka256 NANGKA 0000 Z 15° 5'60.00"N 118°48'0.00"E
256 NANGKA 2512 Z 17°23'60.00"N 118° 5'60.00"E
256 NANGKA 2600Z 19°30'0.00"N 117°41'60.00"E
256 NANGKA 2612 Z 21°23'60.00"N 117°35'60.00"E
256 NANGKA 2700 22°53'60.00"N 118° 5'60.00"E
256 NANGKA 2800Z 18°44'10.08"N 121°30'0.00"E
256 NANGKA 2900 Z 30°41'60.00"N 125°35'60.00"E
10

No comments:

Post a Comment