Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 04 200609 2

Đường đi của bảo 04 200609 2
170609 BVN

200609 LinfaBốn tọa độ hỏa mù
206 Linfa 2118 Z 24°48'0.00"N 120° 0'0.00"E
206 Linfa 2206 Z 26°11'60.00"N 122° 0'0.00"E
206 Linfa 2306 Z 28°41'60.00"N 127°12'0.00"E
206 Linfa 2406 Z 30°36'0.00"N 135° 5'60.00"E
04

No comments:

Post a Comment