Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 12 dầu khí 4

Đường đi của bảo 12 dầu khí 4
170609 BVN

Dưới đây là danh sách các công ty khai thác dầu trong khu vực biển Đông, tuy nhiên cho đến ngày hôm nay có thể danh sác nầy đã thay đổi.


No comments:

Post a Comment