Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 11 260609 1

Đường đi của bảo 11 260609 1
170609 BVN

260609 Nangka266 NANGKA 0600Z 20°48'0.00"N 115°35'60.00"E
266 NANGKA 2618Z 22°53'60.00"N 115° 5'60.00"E
266 NANGKA 2706Z 24°29'60.00"N 24°29'60.00"N
266 NANGKA 2718Z 25°30'0.00"N 115°42'0.00"E
Khu vực bảo Nangka đi vào

No comments:

Post a Comment