Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 03 190609_01

Đường đi của bảo 03 190609_01
170609 BVN
190609 Linfa

Ngày xưa có chuyện “phong thần”.
Hô phong, hoán vũ cầu thần làm mưa.
Ngày nay củng chuyện phong thần,
Hô phong hoán vũ thay thần làm mưa.Bốn tọa độ dưới đây được xem như là tọa độ chính:

196 Linfa 0000 Z 18° 6'0.00"N 116°47'60.00"E
196 Linfa 0600 Z 18°23'60.00"N 117°30'0.00"E
196 Linfa 1912 Z 19° 6'0.00"N 117°17'60.00"E
196 Linfa 2000 Z 20° 6'0.00"N 118° 0'0.00"E
196 Linfa 2012 Z 21°18'0.00"N 119° 5'60.00"E

No comments:

Post a Comment