Thursday, April 30, 2009

ChiGionChutThoi 21

Khu vực “rà kiềm mìn” trước khi vào hầm.

21

No comments:

Post a Comment