Tuesday, April 28, 2009

ChiGionChutThoi06

ChiGionChutThoi 06
Dưới đây là những gì mà TC đang có tại hải đội Bắc hải ngoài những dàn phi đạn SAM.

Khu vực tàu ngầm thuộc hải đội Bắc hài cuả TC.

06

No comments:

Post a Comment