Thursday, April 30, 2009

ChiGionChutThoi 38

Trại binh có ít nhất là 5 trạm canh cùng bộ chỉ huy.

38

No comments:

Post a Comment