Tuesday, April 28, 2009

ChiGionChutThoi05

ChiGionChutThoi 05
USNS Impeccable đang đứng trước khu vực phi đạn phòng thủ SAM cũng như khu vực bộ chỉ huy Bắc hải đội-Northern Fleet của TC tại Hoàng-Hải_Yellow Sea.

05

No comments:

Post a Comment