Thursday, April 30, 2009

ChiGionChutThoi 44

Phi trường Lak Sao Lào cùng các quốc lộ rộng mở có cả một đoàn xe vận tải (hay chở phi đạn!).

44

No comments:

Post a Comment