Tuesday, April 28, 2009

ChiGionChutThoi02

ChiGionChutThoi 02
Hải trình của USNS Impeccable trong khoảng thời gian 03/04/2009 - 03/09/2009 tại cửa biển Hoàng hải xuống tận đảo Hải-Nam.

02

No comments:

Post a Comment