Tuesday, April 28, 2009

ChiGionChutThoi04

ChiGionChutThoi 04
Vị trí cuả USNS Impeccable được thực hiện theo ước đoán trong ngày 03/04/2009 tại cửa biển Hoàng hải – Bộc hải .

04

No comments:

Post a Comment