Wednesday, April 29, 2009

ChiGionChutThoi 14

OTH – B ( Surface Wave) với tầm hoạt động bao phủ 60 độ, bao gồm Nhật Bản, Phi luật Tân.

14

No comments:

Post a Comment