Thursday, April 30, 2009

ChiGionChutThoi 36

Những tuyến đường xe từ Tây sang Đông đã sẳn sàng cho quân TC tiến vào Việt-Nam.

36

No comments:

Post a Comment