Thursday, April 30, 2009

ChiGionChutThoi 42

Đường hầm đã được xây cất. Đây là nơi dấu binh, phi cơ, xe tăng tốt nhất.

42

No comments:

Post a Comment