Tuesday, April 28, 2009

ChiGionChutThoi08

ChiGionChutThoi 08
Căn cứ tàu ngầm Bắc hải thu gần với cửa vào của tầu ngầm.

08

No comments:

Post a Comment