Wednesday, April 29, 2009

ChiGionChutThoi 12

Trung tâm điều hành Bắc hải đội có cả hệ thống radar EWR (Early Warning Radar) tại bán đảo Sơn Đông.

12

No comments:

Post a Comment