Thursday, April 30, 2009

ChiGionChutThoi 45

Một đoàn xe được dấu kín trong một nơi vắng vẽ (hay những xe chở phi đạn DF-21 C)?

45

No comments:

Post a Comment