Sunday, July 22, 2018


20180722 Bản tin biển Đông

Thân phận lũ chồn hôi giặc hồ trong những ngày tháng tới.

Trâu mẹ kéo hơn một 100 con Trâu Đực giải cứu con khỏi đàn Sư Tử , Sư Tử phải chạy lên cây trốn
https://www.youtube.com/watch?v=KqxTd995EYE

Storms, landslides and heat hit Asia
South China Sea: UK could send aircraft carrier to back Australian vessels
China Planning to Deploy Large Unmanned AI Submarines by 2020s
China military develops robotic submarines to launch a new era of sea power
CCTV Footage Shows China Testing New Unmanned Tank
China shows mysterious New Aircraft Carrier

No comments:

Post a Comment