Tuesday, July 3, 2018

20180703 Bản tin biển Đông

20180703 Bản tin biển Đông
Đây là giai đoạn chín mùi cho BẤT TUÂN DÂN SỰ.
Tại sao?
1. Kinh tế của chế độ csvn đã đi đến chỗ rệu rạo và kiệt quệ.
2. Hà Nội đang bị bủa vây tứ phía và đã mất viện trợ và các giúp đỡ, vay mượn ưu đãi.
3. Trung Quốc đang lay hoay trong cuộc chiến mậu dịch.
4. Lòng dân đang oán thán cực độ.
5. Nội bộ cộng sản đang phân hoá trầm trọng.
6. Các công cụ bảo vệ chế độ đang hoang mang, mệt mỏi và lo sợ.
7. Các công cụ tuyên truyền cho chế độ bị mất tác dụng và đi đến chỗ phản tác dụng.
Bất tuân dân sự là sách lược nhằm:
1. Xây dựng ý thức của người dân nhằm kết hợp chặt chẽ và hành động cụ thể.
2. Làm rệu rạo xương sống kinh tế để suy yếu lực lượng bảo vệ chế độ.
3. Làm phân hoá và đổ nát cỗ máy chế độ.
4. Làm cho Trung Quốc thấy rằng nuốt Việt Nam là điều không thể được và làm cho bọn đày tớ của Trung Quốc thấy rằng bán Việt Nam là điều không thể xảy ra.
5. Chuẩn bị cho một cuộc thay đổi trọng đại.
#_docthoaihnd
Lũ chồn hôi giặc hồ đang tiến hành bàn giao đất cho rợ hán.

China's new laser gun can zap you with a silent, carbonizing beam
China developing laser assault rifle with a half-mile range
No comments:

Post a Comment