Wednesday, June 6, 2018

20180607 Dẩn giặc vào nhà tội đồ phản quốc.

20180607 Dẩn giặc vào nhà tội đồ phản quốc.


Đây là toàn cảnh 3 địa điểm Vân Đồn 21° 4'9.83"N 107°25'12.81"E, Vân Phong 12°39'5.49"N 109°25'27.28"E, Phú Quốc 10°13'58.00" 103°57'52.00"E
Vân Đồn sẽ trở thành một căn cứ hải quân của rợ hán núp bên sau những rặng núi Vịnh Hạ Long.
Vân Phong sẽ trở thành một Vịnh Cam Ranh thứ hai do rợ hán kiểm soát toàn vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.
Từ Vân Phong có thể kiểm soát toàn vùng biển Trường Sa và ngư dân Việt chỉ còn đường chết khô trên cạn.
Riêng đảo Phú Quốc có khả năng kiểm soát toàn vùng vịnh Thái Lan và Ấn độ Dương cùng kinh đào của rợ hán trên bán đảo Thái Lan để bảo vệ đường vận chuyển hàng hãi từ Phi Châu về China. Trong tương lai nếu chiến tranh xãy ra giửa rợ hán và thế giới tự do sẽ lại xảy ngay trên đất nước Việt Nam. Dân Việt sợ chiến tranh nên không dám đứng dậy lật đổ lũ chồn hôi giặc hồ. Một khi rợ hán đô hộ dân Việt có nghỉa là chúng xoá sồ dân tộc Việt một cách hợp pháp ngay trên đất Việt. 
Dân Việt cứ chờ mà xem sự việc xãy ra trên đất Việt trong những ngày tới do rơ hán cai quản.
20180609 BVN.

No comments:

Post a Comment