Saturday, June 23, 2018

20180324 Danh Sách Lũ Con Hoang Rợ Hán


20180324 Danh Sách Lũ Con Hoang Rợ Hán

Nguyễn Minh Triết,
Nguyễn Phú Trọng,
Trương Tấn Sang,
Nguyễn Tấn Dũng,
Trần Đình Huấn (Hoan),
Vũ Khoan,
Vũ Mão,
Đoàn Mạnh Giao,
Hoàng Đức Nghi,
Vũ Quốc Hùng,
Cao Việt Bách,
Phạm Tuyên (Con cả Phạm Quỳnh),
Tô Ngọc Thanh,
Mộng Lân,
Phan Phúc,
Đỗ Hồng Quang,
Lê Văn Thiêm,
Nguyễn Cảnh Toàn,
Hoàng Ngọc Cang,
Dương Trọng Bái,
Nguyễn Xiển,
Nguyễn Thanh Tâm,
Hồ thể Lan,
Nguyễn Mạnh Cầm,
Nguyễn Thiện Nhân,
Nguyễn Văn Thơ,
Vũ Cao Phan,
Phạm Quốc Anh,
Nguyễn Minh Hiển,
Nguyễn Văn Việt,
Nguyễn Văn Thơ,
Nguyễn Văn Đồng,
Ngô Hằng,
Trần Văn Luật,
Phan Kiến Dân,
Trần Duy Hải,
Cao Đức Khả,
Huỳnh Thế Cuộc,
Hồ Càn Văn,
Dương Quốc Lượng,
Tào Bá Thuần,
Nguyễn Xuân Vang,
Tiêu Dịch Xiao Yi,
Thái Xương Trác,
Trần Minh Sáng,
Trần Đình Vũ Hải,
Hoàng Trung Hải,
Chu Ứng Xương,
Lục Hoài Nam,
Bùi hồng Phúc.
(Theo tài liệu Dục Tài)

No comments:

Post a Comment