Thursday, June 7, 2018

20180607 China builds HAARP

20180607 China builds HAARP
China đang xử dụng HAARP để tạo mưa bảo tấn công các quốc gia lân bang.

No comments:

Post a Comment