Saturday, February 6, 2010

Án Sử Aỉ Nam Quan 02

Để hiểu rõ thêm công lao của Vua Trưng khi dựng nước “Lĩnh-Nam” lớn cở nào, Việt Nhân xin đính kèm bản đồ nước “Lĩnh-Nam” dưới thời Vua Trưng được trích từ bộ sách “Anh Hùng Lĩnh-Nam” cuả Yên Tử Cư Sỉ Trần Đại Sỹ dưới đây.

Nhằm mục đích vẽ lại biên giới cổ cuả Việt-Nam dưới thời “Lĩnh-Nam” cuả vua Trưng, cũng như để không phụ lòng tổ tiên Việt tộc, bản đồ trên được vẽ sơ lại đường ranh giới bằng màu.
Bọn cướp nước tàu cộng có thể vẽ lại bản đồ cuả quân “ăn cướp”.
Là một dân tộc chính thống của một đất nước “Lĩnh-Nam” oai hùng được đựng lên bởi đa số là những nữ tướng dưới trướng Vua Trưng, thì tại sao chúng ta là con cháu mà không thể vẽ lại bản đồ của nước ta do tổ tiên, ông cha đã hy sinh bao nhiêu xương máu để tạo dựng nên !?


No comments:

Post a Comment