Thursday, November 19, 2009

20091118 Mất Đất Hoành Mô Củ 01

BVN
Như đã báo động trước về vùng “Đất Việt Tên Tầu” là Hoành Mô củ tại vùng biên giới Việt Trung, cho thấy đã có sự mờ ám trong vấn đề lãnh thổ cho nên chưa đầy một tháng Việt Nhân đã xem lại không ảnh cho thấy qủa thật đã có sự thay đổi lớn về vùng đất nầy.
Dưới đây là bằng chứng thái thú Hà Nội đã dâng đất cho rợ Hán.
Ngày khởi viết bài 20091027 Đất Việt Tên Tầu

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/10/20091027-at-viet-ten-taumat-at-01.html

Dưới đây là đường biên giới trước khi khởi viêt bài cùng ngày chấm tọa độ vùng Hoành Mô trước khi mất đất, tức ngày 27 tháng 10 năm 2009, đường biên giới Việt Nam vẫn còn y như củ.Bấm link để xem tiếp.
http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/11/20091118-mat-at-hoanh-mo-cu-02.html

No comments:

Post a Comment