Sunday, July 13, 2014

20140713 Bọn Chúng Dâng Biển Đông Cho Rợ Hán Bằng Cách Nào P06.

20140713 Bọn Chúng Dâng Biển Đông Cho Rợ Hán Bằng Cách Nào P06.

SB= straight baseline.
TS= territorial sea 12 nmi.
CZ=contiguous zone 24 nmi.
EEZ=exclusive economic zone 200 nmi.
MLLW=mean lower low water 350nmi.
NMI=1,852 meters = 1.852 km

Như đồng bào đã thấy giặc Ba đình đã không đệ nạp đường lảnh hải căn bản trong vùng Vịnh Bắc Phần, (có lẽ theo ý muốn của rợ Hán?) và đã để cho chúng chiếm 2/3 vùng lảnh hải trong vịnh qua hiệp ước đánh cá chung mà bọn tôi tớ Hán như Lê Cung Phụng, Vũ Hòn, quân đội nhân dân anh hèn lớn tiếng rêu tao là "ta vẩn lời!?".
Để chứng minh là Việt Nam đã mất bao nhiêu biển chúng tôi thực hiện những đường SB, TS12NMI, CZ24NMI, EEZ200NMI, và MLLW350NMI dựa theo qui luật quốc tế của N.O.O.A. củng như dựa vào đường straight line của giặc Ba đình đã đệ nạp vào Liên Hiệp Quốc cùng đường ranh lảnh hải mà cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc trước khi qua đời, củng như dựa vào straight baseline tại đảo Hải Nam của rợ Hán đã đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc trong năm 1996 để thực hiện những đường lảnh hải trong Vịnh Bắc Phần.
Đây là bản đồ lảnh hải căn bản của N.O.O.A.
    Trong phần hình ảnh dưới đây đồng bào sẽ thấy lý do tại sao giặc Ba đình đã ký hiệp định vùng ranh giới đánh cá chung trong hiệp định lảnh hải ngày  25/12/2000. Sau khi xé toạt hiệp định Pháp, Thanh 1887 để ký hiệp định Vịnh Bắc Phần, giặc Ba đình còn ký thêm vùng đánh cá chung trong vịnh để cho rợ Hán có cơ hội đưa hải quân vào vùng lảnh hải thuộc Việt Nam hoạt động tạo cơ hội cho rợ Hán chứng mính với thế giới là bọn chúng có chủ quyền trong 2 phần 3 vịnh Bắc Phần để tiến chiếm thêm lảnh hải ngỏ hầu kiểm soát toàn vịnh. Đó là nguyên nhân mà ngư dân Việt cứ tiếp tục bị hải quân rợ Hán bắt đòi tiền chuộc, đánh đập và giết chết.

   Đường phân ranh màu tím là vùng đánh cá chung, hảy để ý rợ Hán lấn sâu vào vịnh Bắc Phần như thế nào sau khi ký hiệp ước đánh cá chung, đường màu xanh là hiệp định vịnh Bắc Phần sau khi xé toạt hiệp định Pháp, Thanh 1887. Đường màu hường từ Đà Nẳng đi thẳng lên chính là đường kinh tuyến 108 độ trong hiệp định 1887.
Những đường có những chử như SB, TS, CZ, EEZ, đã được thực hiện như đã nêu trên để tìm hiểu xem chúng ta đã mất bao nhiêu biển củng như để hiểu xem bọn giặc Ba đình dâng Vịnh Bắc Phần cùng Biển Đông như thế nào ngỏ hầu tạo cơ hội cho rợ Hán đưa HD 981 vào vùng Hoàng Sa cùng những dàn khoan kế tiếp để khoá chặt hoàn toàn Vịnh Bắc Phần thành ao nhà của rợ Hán.

Trong phần bản đồ kế đây sẽ cho chúng ta thấy toàn vùng Biển Đông có những đường vẽ SB, TS12nmi, CZ24nmi, EEZ200nmi, MLLW350nmi.
Nếu để ý đồng bào sẽ thấy tất cả những gì giặc Ba đình đệ nạp đều không ra ngoài vùng biển do cựu Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Bá Cẩn đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc nằm trong luật biển của Liên Hiệp Quốc đều đúng luật, hợp lý, hợp pháp. Điều nầy nói lên rất rỏ là tất cả những gì rợ Hán cùng giặc Ba đình đang thực hiện như đồng bào thấy hiện nay đều có cùng một mục đích là kẻ dâng hiến lảnh thổ, lãnh hải chính là giặc Ba đình và kẻ đi chiếm đất, chiếm biển chính là rợ Hán.
Lời nói của Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: "Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hảy nhìn những gì cộng sản làm", như là một qui luật đo lường việc kẻ bán nước, buôn dân vẩn đang tiếp tục được thực hiện bởi lũ giặc Ba đình tại đất nước Việt Nam hiện nay.

20140713 BVN. 

No comments:

Post a Comment