Wednesday, August 28, 2013

Phụ nữ Việt là đồ giải trí của rợ Hán.


Phụ nữ Việt là đồ giải trí của rợ Hán.
Chúng ta đã biết việc buôn dân của giặc Ba đình đi mọi nơi trên thế giới làm gái mãi dâm, dưới đây là đường dây tổ chức đem gái Việt làm đồ giải trí cho rợ Hán và đường dây nầy được đăng trên một website khiêu dâm, trên 20 đường nối kết, của rợ Hán dưới đây.No comments:

Post a Comment