Thursday, August 29, 2013

20130829 Sĩ quan giặc Ba đình được huấn luyện tại Tây An.


20130829 Sĩ quan quân đội giặc Ba đình được huấn luyện tại Tây An.

Như chúng tôi  đã báo động từ trước toàn bộ sậu giặc Ba đình là người của rợ Hán.

Từ bộ chính trị xuống cho tới cái gọi là quân đội nhân dân anh hèn và với tình trạng đất nước hiện nay đã cho thấy hệ thống điều hành của rợ Hán đã xuống tới cấp xã, ấp.

Hiểu như thế đồng bào sẽ không ngạc nhiên với những biến chuyển chính trị trên đất nước Việt Nam.

Vào ngày 02 tháng 6 năm 2013 Nguyễn Chí Vịnh đã đưa một số sĩ quan trẽ của giặc Ba đình đi thụ huấn tại học viện chính trị Tây An của rợ Hán.

Những tài liệu bên dưới đây đã được lấy xuống từ trên website của rợ Hán và được chuyển dịch lại qua Anh ngữ của hệ thống Google.

“Có người đã đặt câu hỏi là nếu quân đội giặc Ba đình được huấn luyện tại Bắc Kinh thì đã sao?
Quân đội giặc Ba đình củng đã được huấn luyện tại Hoa Kỳ như thế đấy chỉ là để cân bằng lực lượng hai bên mà thôi!”

Xin thưa rất có “sao” vì đây là sự tồn vong của cả một dân tộc là đồng bào Việt Nam, đất nước Việt Nam.

Củng đã có người bình luận về việc đấu đá bên trong nội bộ của đảng cộng sản Việt Nam là vì có hai phe thân Mỹ và thân Trung cộng!

Sai!

Những lý luận trên đều sai vì chẳng có phe thân Mỹ củng chẳng có phe thân Trung cộng mà tất cả đều là thuần tay sai rợ Hán và tất cả chỉ là màng diển kịch của tình báo rợ Hán để xoa dịu, trấn an đồng bào Việt Nam ngỏ hầu mua thời gian cho đến khi bọn rợ Hán đủ người cai trị Việt Nam.

Đấy là sách lược “lưỡng thể hay lưỡng thê, lưỡng tính” của tình báo rợ Hán: muốn đực có đực, muốn cái có cái.

Chúng tôi phải dùng từ ngữ “lưỡng thể, hay lưỡng thê, lưỡng tính” diễn tả tình trạng phe thân tầu , phe thân Mỷ đấu đá lẩn nhau trong ngành động vật học ở đây để đồng bào có thể dễ hiểu.

Liệu vấn đề sáng lập đảng của hai ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận có liên quan gì đến việc huấn luyện người tại Tây An, Bắc Kinh gần đây của Nguyễn Chí Vịnh?


Bên dưới đây là những hình ảnh từ website của rợ Hán và chúng tôi không phiên dịch lại sang Việt ngữ.


Vietnamese troops went to China to participate in training young officers

02/06/2013 13:58 Posted by: liqiuyang

June 6, 2013, the Vietnamese People’s Army delegation to China politically senior cadres attend short courses. The military and political cadres trained Vietnamese delegation will go to Xi’an Politics Institude training.


June 6 morning, the Vietnamese delegation led by China’s Deputy Defense Minister Nguyen Chi Wing Vietnam visited the Chinese Defense Minister Chang Wanquan. The early arrival on June 5 young officer in Vietnam People’s Army delegation also Chengdu and Chengdu Military Command football team conducted a football match.


Vietnam People’s Army General Political Secretary Nguyen Van cadre work on behalf of the General Political leadership will cave to go to China for training cadres delegation of lecture.


Vietnemese Deputy Defense Minister to visit China Defense Minister Chang WanquanTừ những tài liệu hình ảnh nầy cho ta thấy Nguyễn Chí Vịnh là một tay sai hửu ích của rợ Hán và không chừng việc bán đất từ cao điểm 1509 củng xuất xứ từ tên thái thú nầy.
Liệu Nguyễn Chí Vịnh có thể là một tên tầu dưới cái vỏ bọc là con của Nguyển Chí Thanh?


Vietname Deputy Defense Minister’s visit to China to face sharp questions: fear of China to become stronger

Recently, the Vietnamese Deputy Defense Minister Nguyen Chi Wing Defense is visiting China. June 6, Nguyen Chi Wing held a media briefing in Beijing on Sino-Vietnamese relations and answered reporters' questions.
  Dozen questions raised by reporters whether lacking in Vietnam fear a strong China, Vietnam, whether military buildup expand Wu "no first use of force" proposal runs counter to other acute problems. In this regard, Nguyen Chi Wing to answer and stressed that Vietnam wants China's development, but also called on Vietnam's military should create a peaceful environment for the maritime situation.
  Nguyen Chi Yong said he was not worried that China will become powerful because of China's development is also the world's development, Vietnam to support China's development. He said that now the eyes of the world are concentrated in China and Vietnam, the two socialist countries who love peace and friendly cooperation between the two countries who want to, but there are a lot of people would like to see China and Vietnam do not respect each other. He believes that China and Vietnam should prove to the world to see, the two countries can live in peace, to properly resolve their differences.


  Vietnamese Deputy Defense Minister Nguyen Chi Wing joint interview with Chinese and foreign reporters
  Maritime dispute between the two countries for the army's role, Nguyen Chi Yong pointed out that Sino-Vietnamese troops should create a peaceful situation in the maritime environment, as regional peace and stability between the two countries is able to sit down and discuss and solve problems foundation.
  China and Vietnam was held in September last year, defense consultations earlier this year to June. Nguyen Chi Yong said that this also reflects the two sides attach great importance to defense cooperation, and the courage to face the differences between the Sino-Vietnamese cooperation is still the mainstream

20130829 BVN.

No comments:

Post a Comment