Saturday, June 28, 2014

20140628 Bọn Chúng Dâng Biển Đông Cho Rợ Hán Bằng Cách nào P02.

20140628 Bọn Chúng Dâng Biển Đông Cho Rợ Hán Bằng Cách nào P02.

Dưới đây là bản đồ đánh cá trong vịnh Bắc Bộ sau khi giặc Ba đình đả thỏa thuận dâng Biển Đông cho rợ Hán

Bản đồ 7 điểm khu đánh cá cho tàu nhỏ tại vịnh Bắc Bộ.
Sau khi ký kết hiệp định Vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 12 năm 2000, vùng bản đồ vịnh Bắc phần thay đổi hẳn với khu vực 16 điểm đánh cá chung mà lợi thế về rợ Hán hoàn toàn.
Đây là bản đồ 16 điểm đánh cá chung.

Và dưới đây là vùng vịnh Bắc bộ với 21 điểm hải giới đã được phân định nằm lấn sâu vào lảnh hải vịnh Bắc bộ Việt Nam. Đường thẳng màu hồng nhạt chính là kinh tuyến của thỏa ước Thiên Tân 1885-1887 giửa Pháp và nhà Thanh.
Nếu quan sát kỷ để so sánh hai bản hải đồ 16 điểm đánh cá chung và 21 điểm hải giới của vịnh Bắc phần đồng bào sẽ thấy bọn giặc Ba đình đã dâng gần 2 phần ba vịnh Bắc phần cho rợ Hán, thế nhưng tên lê cung phụng bộ ngoại giao cứ ti toe là "ta có lời"!? Khi quan sát bản hải đồ 21 điểm, đồng bào sẽ thấy có những ô vuông bao quanh đảo Hải Nam. Đấy là bản hải đồ mà rợ Hán đã khai và nhờ Hoa Kỳ thực hiện trong thập niên 1950s như chúng tôi đã đưa ra những tọa độ trong các bài viết trước. Như vậy rợ Hán tự nhiên được cả vùng lảnh hải do bọn giặc Ba đình dâng cho chúng sau hiệp định ngày 25 tháng 12 năm 2000.
Đây là toàn cảnh vịnh Bắc phần sau khi bọn chúng ký dâng cho rợ Hán.

Còn tiếp.

No comments:

Post a Comment