Saturday, May 24, 2014

20140524 Bao Nhiêu Đất Giặc Ba Đình Dâng Cho Rợ Hán? Phần 02

20140524 Bao Nhiêu Đất Giặc Ba Đình Dâng Cho Rợ Hán? Phần 02

Như trong những bài trước chúng tôi đã báo động những vùng lảnh thổ mà giặc Ba đình Hồ Chí Minh đã dâng cho rợ Hán, tuy nhiên vẩn chưa có được những chứng cứ thuyết phục là đất mất bao nhiêu? mất ở những vùng nào? Bây giờ qua những bản đồ dưới đây do quân đội Hoa Kỳ thực hiện cho rợ Hán từ năm 1954 đã cho ta thấy giặc Ba đình Hồ Chí Minh đã dâng toàn vùng Lưỡng Quảng cho rợ Hán bằng những bản đồ chính thức được dùng trong quân đội cho những cuộc hành quân rợ Hán tiến chiếm miền Bắc Việt Nam.
Nếu những ai đã từng theo dõi cuộc chiến Việt Trung 1979-1991 sẽ nhớ ra rằng chính Hồ Chí Minh đã yêu cầu Mao Trạch Đông thực hiện bản đồ miền Bắc Việt Nam từ năm 1950 và đây là kết quả.
Những kẻ chuyên tâm bán nước như Lê Cung Phụng, Vũ Hoàn bảo rằng khi đóng cột mốc với rợ Hán từ 1999 trở đi là đồng bào Việt Nam vẩn lời, đất nước Việt Nam vẩn lời,
Những bản đồ nầy sẽ là những bằng chứng hài tội bán nước của những kẽ tán tận lương tâm đã đi dâng đất cho giặc.
Đồng bào Việt Nam, tổ quốc Việt Nam sẽ xử tội họ.
Tài liệu bản đồ nầy đã được quân đội Hoa Kỳ khởi công từ năm 1954 và bản đồ thiết kế khởi in bản đầu tiên từ tháng 02 1955 cho đến tháng 09 1963.

Bản đồ Ning-Erh dưới đây đã được in lần đầu vào tháng 08-57 (1957)


Bản đồ Lan-Ts’ang nầy củng đã in bản đầu tiên vào tháng 08-57 (1957)

Bản đồ Meng-Tzu (Mông Tự) nầy khỏi in từ tháng 04-59 (1959).

Bàn đồ Lo-Ping nầy khởi in từ tháng 02-55 (1955).

Bản đồ Kuang-Nan (Quảng Nam?) nầy khởi in từ tháng 04-59 (1959).

Bản đồ Pai-Se nầy củng thế đã được in từ tháng 4-59 (1959).

Bản đồ Pai-Se nầy củng thế đã được in từ tháng 4-59 (1959).

Bản đồ Hợp Phố được in bản đầu tiên là 1-59 (1959). Đây là đất Việt vì dưới bản đồ nầy China gọi là Ho-P’u nhưng Việt Nam gọi là HopPo, tức Hợp Phố.

Bản đồ bán đảo Lôi Châu được in tháng 6-65 (1965).

Bản đồ Ch’ang-Chiang được in tháng 9-63 (1963).

Bản đồ Yai-Hsien củng đã được in vào tháng 9-63 (1963).

Bàn đồ Wan-ning củng đã được in vào tháng 9-63 (1963).


Chúng tôi đã lấy tọa độ từ những bản đồ trên đưa vào Google Earth và như thế là chúng ta đã có thể tìm ra những vùng đất đã mất do giặc Ba đình Hồ Chí Minh cùng đồng bọn đã dâng cho giặc trong suốt trên 70 năm qua.

Bản đồ trên là toàn vùng đất đã mất vào tay giặc từ thập niên 1950's.

Vùng Bắc Lai Châu chúng ta mất bao nhiêu đất cho giặc?

Từ Lào Cai sang qua tới Cao Bằng chúng ta mất bao nhiêu đất?

Từ Cao Bằng sang tới Hợp Phố chúng ta mất bao nhiêu đất?

Trong Vịnh Bắc Bộ chúng ta đã mất bao nhiêu đảo và hải giới?
Những câu hỏi trên sẽ được đặt ra cho giặc Ba đình cùng đồng bào Việt Nam.
Lằn gạch đỏ chính là ranh giới bản đồ mà rợ Hán đã đưa ra cho Hoa Kỳ thiết kế trong thập niên 1950's, trong đó đã có những phần đất Việt đã mất như trường hợp vùng đất Hợp Phố! Cảng Phòng Thành...
Hiện nay đường ranh giới Việt thay đổi rất nhanh, cứ 2 hay 3 năm là thay đổi.
Vấn đề nầy sẽ không chấm dứt nếu đồng bào Việt không dám đứng lên. 

No comments:

Post a Comment