Saturday, December 24, 2016

20161224 Thân phận nữ tù binh Việt trong cuộc chiến Việt, Trung 1979-1989.

20161224 Thân phận nữ tù binh Việt trong cuộc chiến Việt, Trung 1979-1989.
Mời qúy vị vào những đường kết nối bên dưới để đọc về tội ác của cả lũ chồn hôi giặc hồ cùng rợ hán,

20161223 Tù Binh VN TC 1979-1989

TÙ BINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM-TRUNG QUỐC 1979-1989 – KỲ 1
TÙ BINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM-TRUNG QUỐC 1979-1989 – KỲ 2
TÙ BINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM-TRUNG QUỐC 1979-1989 – KỲ 3
TÙ BINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM-TRUNG QUỐC 1979-1989 – KỲ 4
TÙ BINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM-TRUNG QUỐC 1979-1989 – KỲ 5

No comments:

Post a Comment