Friday, April 6, 2018

20180407 Lam Sơn 719

20180407 Lam Sơn 719
Đây là những bản đồ hành quân Lam Sơn 719, đồng bào cùng các chiến hửu dùng những bản đồ nầy bao gồm tên các địa phương để truy lần ra những nấm mồ của các chiến hửu đã nằm xuống dưói những nấm mồ hoang mả lạnh.
Bản đồ Đông Bắc TcheponeLam Sơn 719 Đông Lào.Lam Sơn 719 Tây Lào.


Lam Sơn 719 bản đồ chi tiêt 01
 Lam Sơn 719 kế hoạch hành quân

Lam Sơn 719 số 08


Lam Sơn 719 số 09
Lam Sơn 719 số 10Lam Sơn 719 số 13
Lam Sơn 719 số 14

Lam Sơn 719 số 15
Lam Sơn 719 số 17
Lam Sơn số 18

Đây là toạ độ các căn cứ quân sự trong mặt trận Lam Sơn 719. Từ những toạ độ nầy lần ra những khu vực xung quanh có thể tìm ra manh mối những ngôi mộ vùi nông của các tử sĩ trong chiến dịch Lam Sơn 791.
FB Hotel
16°35'19.24"N 106°36'47.08"E
FB Hotel 2
16°28'20.97"N 106°35'7.76"E
FB Delta
16°33'2.57"N 106°32'22.30"E
FB Brick
16°32'55.76"N 106°29'5.43"E
FB Lao Bao
16°36'31.80"N 106°35'26.84"E
FB Delta 1
16°35'22.36"N 106°27'3.16"E
FB Bravo
16°37'13.93"N 106°32'13.42"E
FB Alpha
16°37'16.17"N 106°29'43.43"E
FB Aloui
16°38'11.89"N 106°25'38.23"E
FB Hercules
16°35'35.23"N 106°23'59.80"E
FB Lolo
16°36'56.57"N 106°20'17.60"E
FB 30
16°41'47.00"N 106°29'11.01"E
FB 31
16°42'55.29"N 106°25'35.57"E
Tchepone
16°41'46.02"N 106°12'29.29"E
SF Muong Phalane
16°40'57.25"N 105°32'38.42"E                          
SF Savannakhet
16°32'57.69"N 104°45'35.07"E
SF Lang Vei new
16°36'0.90"N 106°40'26.44"E
SF Lang Vei
16°36'10.87"N 106°40'42.45"E
FB Peanuts
16°38'2.10"N 106°41'38.30"E
SF An Son
16°37'4.63"N 106°43'16.88"E
SF A-101
16°36'56.58"N 106°43'49.13"E
Khe Sanh
16°37'9.38"N 106°43'56.27"E
SF Khe Sanh
16°37'27.94"N 106°44'18.21"E
FB Khe Sanh
16°39'11.95"N 106°43'43.49"E
 
FB Aloui Ban Dong
 16°38'11.89"N 106°25'38.23"E
Tchepone
 16°41'46.02"N 106°12'29.29"E
FB Lolo
 16°36'56.57"N 106°20'17.60"E
FB Hercules
 16°35'35.23"N 106°23'59.80"E
FB D1
 16°35'22.36"N 106°27'3.16"E
FB Brick
 16°32'55.76"N 106°29'5.43"E
FB Delta
 16°33'2.57"N 106°32'22.30"E
FB Hotel I I
 16°28'20.97"N 106°35'7.76"E
FB Hotel
 16°35'19.24"N 106°36'47.08"E
FB Bravo
 16°37'13.93"N 106°32'13.42"E
FB Alpha
 16°37'16.17"N 106°29'43.43"E
FB 30
 16°41'47.00"N 106°29'11.01"E
FB 31
 16°42'55.29"N 106°25'35.57"E
FB Lao Bao
 16°36'31.80"N 106°35'26.84"E
SF Lang Vei new
 16°36'0.90"N 106°40'26.44"E
SF Lang Vei
 16°36'10.87"N 106°40'42.45"E              
SF A-101
 16°36'56.58"N 106°43'49.13"E
Khe Sanh
 16°37'9.38"N 106°43'56.27"E
SF An Son
 16°37'4.63"N 106°43'16.88"E
SF Khe Sanh
 16°37'27.94"N 106°44'18.21"E
FB Peanuts
 16°38'2.10"N 106°41'38.30"E
Liz
 16°38'10.81"N 106°17'3.35"E
Sophia
 16°38'53.63"N 106°15'29.16"E
Hope 1
 16°41'27.57"N 106°15'27.72"E
Brown
 16°36'7.69"N 106°24'23.35"E
FB Delta
 16°33'2.57"N 106°32'22.30"E
FB Delta 1
 16°35'22.36"N 106°27'3.16"E
Green
 16°27'24.93"N 106°31'2.94"E
Grass
 16°25'7.19"N 106°35'4.85"E
Yellow
 16°32'10.00"N 106°35'29.16"E
Hotel
 16°35'21.17"N 106°16'57.34"E
FB Hotel
 16°35'19.24"N 106°36'47.08"E
Hotel LZ
 16°34'55.34"N 106°23'50.42"E
FB Hotel 2
 16°28'20.97"N 106°35'7.76"E
                                                                                   No comments:

Post a Comment