Sunday, November 4, 2012

20121104 Bằng Chứng Thái Thú Ba Đình Hà Nội Bán Nước.


Bằng Chứng Thái Thú Ba Đình Hà Nội Bán Nước.


China & Vietnam complete Land Border Demarcation
Xem video dâng đất bên dưới đây.


Bản đồ cướp Biển Đông của rợ Hán bên dưới đây.
China borders


China, Vietnam sign land boundary demarcation agreements
21:50, November 18, 2009


Vietnam China Borders


Dâng đất cho giặc mà miệng vẩn cứ bô bô là công bằng.
Sino-Vietnam Border Treaties Equal to Both Countries: Spokesperson


1991230 China VietNam Land Treaty.


Đồng bào Việt Nam ký khán thư phản đối việc dâng lãnh thổ lãnh hải của thái thú Hà Nội cho rợ Hán.

REJECTION OF SINO VIETNAMESE BORDER AGREEMENTS


20121104 BVN.

No comments:

Post a Comment