Sunday, February 19, 2012

20120219 Bằng Chứng Quảng Đông Là Đất Việt.

Kính thưa:
Các bậc trưởng thượng.
Bậc tôn trưởng các tôn giáo.
Những bậc học giả, thức giả.
Các luật sư quốc nội lẫn hải ngoại Việt Nam.
Các học sinh, sinh viên Việt Nam.
Cùng đồng bào Việt Nam.
Trong lúc đi tìm bản đồ để chứng minh về lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam đã bị rợ Hán xâm chiếm, Bách Việt Nhân đã tìm được bản đồ của Captain James Cook đã được thực hiện năm 1787 và qua bản đồ nầy cho thấy vùng đất Quảng Đông là lãnh thổ của dân tộc Việt Nam đã bị rợ Hán chiếm lấy từ lâu và trong 2 thế kỷ nay rợ Hán đã được sự góp tay tận tình của thái thú Hà Nội giúp cho chúng chiếm thêm lãnh thổ và lãnh hải của dân tộc Việt Nam.
Dưới đây là hình ảnh đã được thực hiện từ bản đồ 1787 của Captain Cook phối hợp với Google Earth để tìm ra tọa độ, địa danh cùng khoảng cách các vùng đất đã mất.
Qua tài liệu nầy chúng tôi mong rằng các bậc thức giả, các luật sư ngành Công Pháp Quốc Tế (International Law) cùng phối hợp, bắt tay nhau đi đòi lại đất tổ quê cha và biển đảo.
Kính.
Bách Việt Nhân.


James Cook British Navigator and Explorer, 1728 – 1779
http://www.lucidcafe.com/library/95oct/jcook.html
http://geography.about.com/cs/captaincook/a/jamescook.htm

Bản quyền của Captain Cook trên bản đồ Á Châu cổ 1787.

Dùng bản đồ Á Châu cổ 1787 để lên trên Google.
Quảng Đông là đất Việt.


Bách Việt Nhân.
20120219.

No comments:

Post a Comment